प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक वर्ष

"प्रदेश  लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५" लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट जारी भएको व्यहोराको प्रेस विज्ञप्ति