प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धिको प्रेस विज्ञप्ति